PAR SAĞLIK ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

a www.parsaglik.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Par Brothers Sağlık Turizm ve Danışmanlık Ltd.Şti. (Bundan böyle “Par Sağlık” olarak anılacaktır).

  1. b)parsaglik.cominternet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Par Sağlık’ın sahip olduğu internet sitesi www.parsaglik.com   ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi ve “Portal”da sunulan hizmetler ile bu hizmetlerden yararlanma şartları ve hizmet kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile “Portal” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “PAR SAĞLIK” tarafından yazılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. “Kullanıcı”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, “Portal” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “PAR SAĞLIK” tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  1. Üyelik Şartları

3.1 “Portal”a üye olabilmek için gerçek kişiler için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olmak ve ayrıca “PAR SAĞLIK” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

3.2 Sadece 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılarımız üyelik başvurusu yapabilir. Üyelik başvurusu sırasında Par Sağlık üye olmak isteyen kişinin verdiği bilgilerle bağlı olup, kullanıcıların 18 yaş ve üzerinde olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.3 “Portal” kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi:

  1. Gerçek kişiler açısından reşit olmayanlar, tüzel kişiler açısından tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular ile
  1. “PAR SAĞLIK” tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,

Üye olarak kabul edilmeyeceklerdir.

3.4 “PAR SAĞLIK” dilediği zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek “Üye”nin üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. Portalda belirtilen kurallara aykırılık halleri veya “PAR SAĞLIK” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma hallerinde de PAR SAĞLIK’ın tek taraflı iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alma hakkı bulunmaktadır. Üye tarafından işbu hususların kabul edilerek üyelik başvurusunda bulunulduğu, üyeliğin tek taraflı feshi veya geçici olarak durdurulması hallerinde hiçbir nam ve ad altında Par Sağlık’tan hiçbir talepte bulunamayacağı kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üye, www.parsaglik.com    internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgiler ile bağlı olduğunu, bu bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, üye tarafından verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olması halinde Par Sağlık’ın uğradığı veya uğrayacağı maddi/manevi tüm zararları herhangi bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın aynen ve derhal tazmin edeceğini, vermiş olduğu bilgiler nedeniyle 3. Kişilerin zarara uğraması söz konusu olması halinde işbu durumdan hukuki veya cezai anlamda Par Sağlık’ın hiçbir şekilde sorumluluğunun bulunmadığını, 3. Kişilerin uğradığı veya uğrayacağı zararları da Par Sağlık’a rücu hakkı bulunmaksızın aynen ve derhal tazmin yükümlülüğü altında bulunduğunu gayrikabili rücu kabul,beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, Par Sağlık tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat ve sadece kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm hukuki/cezai sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Par Sağlık’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı sorumlu kişi şifreyi umumi kullanıma açan üye olup, Par Sağlık’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü maddi/manevi tazminat ve sair talep hakları saklıdır.

4.3. Üye www.parsaglik.com   internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

4.4. Üye, www.parsaglik.com     internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri sınai hakları ile telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı vb.) ve benzer nitelikte hiçbir işlemde bulunamaz.

4.5 www.parsaglik.com     internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Par Sağlık ile hiçbir ilgi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Par Sağlık’ın, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir hukuki/cezai/idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6. Par Sağlık, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.parsaglik.com     internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Par Sağlık’ın hukuki/cezai/idari hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, maddi/manevi tazminat veya herhangi bir ad ve nam altında talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

4.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak erişmeyeceğini, erişime yönelik herhangi bir girişimde bulunmayacağını, herhangi bir bilgiyi kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

4.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Par Sağlık’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Par Sağlık’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.9. Par Sağlık’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Par Sağlık’ın üyeye karşı hukuki/cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.10 www.parsaglik.com     internet sitesi yazılım ve tasarımı Par Sağlık mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri ile satışı gerçekleştirilen medikal malzemeler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.11. Par Sağlık tarafından www.parsaglik.com    internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde gerekli görülen hallerde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.12. Par Sağlık kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Par Sağlık, üyenin www.parsaglik.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

4.13. Par Sağlık’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Par Sağlık ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini kabul ve taahhüt eder.  Üye, Par Sağlık’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Par Sağlık ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini ve ayrıca Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Par Sağlık ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul ve taahhüt eder. Üye aksini bildirmediği  sürece Par Sağlık ve iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Par Sağlık ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Par Sağlık’ın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

4.14. Par Sağlık, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek ya da Par Sağlık’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Par Sağlık ve www.parsaglik.com  web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.15. Par Sağlık web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.parsaglik.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hatalardan ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.16. Par Sağlık, sitenin içeriğini veya kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme, sona erdirme veya www.parsaglik.comweb sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.17. Par Sağlık, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.18. Taraflar, Par Sağlık’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve taahhüt eder.

4.19. Par Sağlık, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4.20.İş bu üyelik sözleşmesi uyarınca Par Sağlık ‘ın, aleyhine açılan davalarda 3. Kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Üyeler, www.parsaglik.com  internet sitesi üyelik şartlarını kabul ederek ayrıca Par Sağlık aleyhine Fikri ve Sınai Haklar adı  altında açılacak davalarda hiçbir hak ve talepte bulunmayacaklarını beyan ederler.

5.Fikri Mülkiyet Hakları

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”ın (sınırlı olmamak kaydıyla “PAR SAĞLIK VERİTABANI”, ” PAR SAĞLIK ARAYÜZÜ”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ” PAR SAĞLIK “ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “” PAR SAĞLIK “‘a ait ve/veya ” PAR SAĞLIK ” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “KULLANICI”lar, ” PAR SAĞLIK ” hizmetlerini, “PAR SAĞLIK” bilgilerini ve “” PAR SAĞLIK “’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ” PAR SAĞLIK “ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde     “PAR SAĞLIK” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ” PAR SAĞLIK “ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dahilinde ” PAR SAĞLIK ” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ” PAR SAĞLIK “; ” PAR SAĞLIK ” hizmetleri, ” PAR SAĞLIK ” bilgileri, ” PAR SAĞLIK ” telif haklarına tabi çalışmaları, ” PAR SAĞLIK ” ticari markaları, ” PAR SAĞLIK ” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6.”PAR SAĞLIK” İlan Hizmetleri

6.1.1 “Üye”, ” PAR SAĞLIK Üyelik Hesabı” üzerinden ” PAR SAĞLIK ” tarafından belirlenen “İlan Programları”na göre ” PAR SAĞLIK Üyelik Hesabı” içerisindeki ara yüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve PAR SAĞLIK Veritabanı’na yükleyecektir.

6.1.2 ” PAR SAĞLIK “, “İlan Program”ları ” PAR SAĞLIK Üyelik Hesabı” üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde “Üye”nin seçimine sunmayı ve “Üye”nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu “İlan Programı”na ilişkin “Üye”nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili “İlan Programı”na göre ” PAR SAĞLIK Üyelik Hesabı” içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde “Üye”nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.3 ” PAR SAĞLIK “, “Üye” tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların “Portal”da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. ” PAR SAĞLIK”, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”da yayınlayacaktır.

6.1.4 ” PAR SAĞLIK “, “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. ” PAR SAĞLIK ” bahsi geçen duruma ilişkin “Üye”ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde “Üye” de ödemiş olduğu bedelin iadesini ” PAR SAĞLIK “tan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5 ” PAR SAĞLIK “, “Üye”nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “PAR SAĞLIK” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. “Üye”, bu konuda ” PAR SAĞLIK “a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.6. “Üye”, “PAR SAĞLIK Üyelik Hesabı” üzerinden başta “İlan Program”larına ilişkin seçimleri olmak üzere “PAR SAĞLIK Üyelik Hesabı” içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7. “Üye”, ” PAR SAĞLIK Üyelik Hesabı” üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8 “Üye”, “Portal”da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, “Portal”ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin “Portal”da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9 “Üye”, “Portal”da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Üye”nin ilanında belirttiği ve gerçekte üzerinde hukuki tasarruf yetkisinin bulunmadığı mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Üye”ler için ” PAR SAĞLIK “, “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan “Üye”liğini askıya alabilir, “Üye”likten çıkarabilir, “Üye”likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

6.1.10 “Üye”, başta tüketicinin korunması, fikri ve sınai haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini, ilanlarında mevzuatlara aykırı beyanlar; resim, video gibi sair görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.11 “Üye”, seçmiş olduğu “İlan Hizmeti”nde “PAR SAĞLIK” tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu “İlan Programı” bedelini, “İlan Hizmeti”nde belirtildiği şekilde “PAR SAĞLIK”a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.12 “Üye”, kendisine ait ilanlarını “Portal”ın “Mağazalar” bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte “Portal” üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, “Portal”ın “Mağazalar” bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

6.1.13 “Üye”, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla “PAR SAĞLIK Üyelik Hesabı” açmayacağı hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple “Üye”likten çıkarılan, “Üye”liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal’a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla “PAR SAĞLIK Üyelik Hesabı” açtığının PAR SAĞLIK tarafından tespit edilmesi halinde; PAR SAĞLIK’ın, bu kişinin tüm “PAR SAĞLIK Üyelik Hesapları”nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

6.1.14. “Bireysel Üye”ler sahip oldukları medikal ürünleri, ikinci el medikal ürünleri, işyeri ve işyeri ruhsatlarının satışını veya kiralama işlemlerini Par Sağlık Danışmanları aracılığıyla gerçekleştirebilir “Bireysel Üyeler” Par Sağlık Danışmanlarına bu konuda yetki verebilir.”Bireysel Üye” ,”Portal” da kendisi ürün ilanı verebilir ve böylece ürününü satabilir ancak ürün hakkında yayınlamış olduğu bilgiler ile iletişim bilgilerinin doğruluğundan kendisi sorumludur. “PAR SAĞLIK” “Üyenin” “Portal”da yayınlamış olduğu ilanlarda, yayınlanan bilgilerin doğruluğunu kontrol etme sorumluluğu altında değildir ve 3. Kişilerin “PAR SAĞLIK” a bu konu hakkında dava açma hakları yoktur. Üye bu sözleşme ile verdiği bilgilerin kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.15. “Kurumsal Üye” de “Bireysel Üye” gibi “PORTAL” da kendi ürün ilanını verebilir ve bu sözleşmeyle sıkı sıkıya bağlı olan 6.14 deki madde hükmü Kurumsal Üye için de geçerlidir. Bununla beraber Kurumsal Üye ürün hakkındaki bilgileri www.parsaglik.com  adresine bildirerek, PAR SAĞLIK aracılığıyla ürününün ilanını verebilir. Ancak; ürün hakkındaki bilgilerin PAR SAĞLIK ‘a yanlış bildirilmesinden kaynaklı olarak, ürünün ilandaki ile aynı olmamasından yahut ürünün ayıplı olmasından PAR SAĞLIK sorumlu değildir. 3 kişilerin bu konu hakkında PAR SAĞLIK ‘a dava açma hakları yoktur. Üye iş bu sözleşme ile tüm sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

6.1.16.Meğerki Kurumsal üye ürün ilanını www.parsaglik.com   aracılığı ile vermiş olsun; PAR SAĞLIK ‘ın ücret tarifelendirmesi aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu ücret tarifesi PAR SAĞLIK tarafından her an değiştirilebilir ve Üye bu sözleşmeyi imzaladığı anda değiştirilen ücret tarifesini de kabul etmiş sayılır.

6.1.17.Kurumsal Üye; ürün ilanını PAR SAĞLIK aracılığı ile yayınlamak isterse; ürünün bedeli önce PAR SAĞLIK hesabına yatırılacak, daha sonra PAR SAĞLIK, kendi ücret tarifesi üzerinden komisyon bedeli alındıktan sonra SATICI ÜYE hesabına bedeli yatıracaktır.

HEKİMLERİN PORTALDAKİ İLANLARI AÇISINDAN;

6.2.1.“Üye Kurumlar”, “Portal “da kendi ilanlarını verebilirler veya www.parsaglik.com sitesinin “önce bul sonra öde” hizmetinden yararlanabilirler.

6.2.2.Kurumun ihtiyacını karşılayacak nitelikteki,”önce bul sonra öde” hizmetini kullanan üye hekimler ile bir ön görüşme yapılır.

6.2.3. Ön görüşme olumlu ise, Üye Hekim, Kurum ve PAR SAĞLIK Danışmanları arasında bir konferans yapılır.

6.2.4.Konferans neticesinde, Üye Hekim ve Kurum anlaşırsa PAR SAĞLIK Danışmanları, ilgili hekimin iletişim bilgilerini içeren CV kaydını kuruma bildirir.

6.2.5.Üye Hekimin iletişim bilgilerini içeren CV’nin, kuruma açıldığı tarihten itibaren 8 ay içinde hekim, ilgili kurumda çalışmaya başlarsa o halde 5 iş günü içinde KURUM ve ÜYE HEKİM tarafından Üye Hekimin o kurumun bünyesinde işe başladığı bilgisi www.parsaglik.com sitesi üzerinden sisteme girilmek kaydıyla PAR SAĞLIK’ a bildirilmelidir. Bu bildirimi 10 iş günü içinde yerine getirmeyen bireysel üye ile personel işbu sözleşme ile, 10 iş günü içinde bireysel olarak 5.000,00 TL cezai şartı ödemeyi taahhüt ederler.

6.2.6.Üye Hekimin Kurumda işe başlamasıyla, PAR SAĞLIK ‘ın kuruma yansıtacağı ücret tarifelendirmesi minimum 2.500 TL artı KDV bedeli şeklinde olacaktır. Bu ücret tarifesi PAR SAĞLIK tarafından herhangi bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın istenilen zamanda değiştirilebilir ve Üye bu sözleşmeyi imzaladığı anda değiştirilen ücret tarifesini de kabul etmiş sayılır.

7.Kurumsal Üyelik Kuralları

Tanımlar:

“Kurumsal Üye”: www.parsaglik.com “Portal”ına üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren şahıs firmaları ile tüzel kişilerdir.

“Moderasyon”: Kurumsal Üyelik için Kullanıcılar’ın beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, PAR SAĞLIK Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.

“Kategori”: “Portal”de verilen ilanlar HASTANE VE KLİNİK, SARF MALZEME, TIBBİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ-ÜNİFORMALAR, AİLE HEKİMLİĞİ ÜRÜNLERİ, TEKERLEKLİ SANDALYE, GÖRME ENGELLİ ÜRÜNLERİ, KİŞİSEL BAKIM VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ başlıklarında gruplanmakta olup, her biri ayrı “Kategori” olarak tanımlanmaktadır.

“Paket”: “Kurumsal Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”larının bir fatura dönemi boyunca kullanabileceği, içerdiği ilan sayısı ve konumu önceden tanımlanmış ilan verme limitidir.

“Ek İlan”: “Kurumsal Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”larının bir fatura dönemi boyunca paketindeki ilan limitini doldurduktan sonra yeni ilan vermesi veya süresi biten ilanı yeniden yayına almasıdır.

“Mağaza”: “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebildiği, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği PAR SAĞLIK ürünüdür.

7.1 Kurumsal Üyelik Kuralları; “Kurumsal Üye” olanların “Mağaza” kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, www.parsaglik.com Portalı Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. İşbu Kurumsal Üyelik Kuralları’nda düzenleme olmayan durumlarda Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak, ikisi arasında çelişki olması halinde; işbu Kurumsal Üyelik Kuralları geçerli kabul edilecektir. PAR SAĞLIK, herhangi bir zamanda Kurumsal Üyelik Kuralları’nı değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, yapılan değişiklikler ve kampanyalar “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren “Mağaza”yı kullanmaya devam etmesi, yenilenmiş kuralları otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelecektir.

7.2 “Kurumsal Üye”nin açacağı “Mağaza” adının listelerde doğru görüntülenmesi için, ‘Firma Adı’ olarak girilmesi gerekir. “Mağaza” adında ikon, sembol ve işaret kullanılamaz.

7.3 “Mağaza”nın adı, açıklaması, logosu, alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, ilan başlığı ve açıklamalarında; siyasi ifadeler, e-posta ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan (.com, .net, .org, .edu vb.) ifadeler kullanılamaz. “Mağaza”nın adı, 3. şahıslarca tescil edilmiş bir firma veya marka ismi olamaz.

7.4 “Kurumsal Üye”nin davet ettiği “Alt Kullanıcı”ların da Kurumsal Üyelik Kuralları’nı onaylaması zorunludur.

7.5  “Mağaza” sadece bir adet firmaya ya da franchise firmalar da dahil olmak üzere firmanın tek bir şubesine hizmet sağlar. Şubesi olan firmalar söz konusu olduğunda, her bir şube için ayrı “Mağaza” satın alınmalıdır. Bir “Mağaza”da birden fazla firmaya ya da bir firmanın birden fazla şubesine ait ilan yayınlanamaz. PAR SAĞLIK, şube varlığının belirlenmesinde adres bilgisinin farklı olması ölçütüne göre hareket edebilecektir. “Mağaza” veya “Mağaza”dan kaynaklanan hakların tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya herhangi bir şekilde bunlardan faydalandırılamaz.

7.6 “Mağaza” içerisinde ancak “Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun ürünler satışa sunulabilir.

7.7 “Mağaza” içerisinde ürünler satışa sunulurken “İlan Verme Kuralları”nın dışına çıkılmamalıdır.

7.8 “Mağaza” sürelerinde 1 ay standart olarak ‘30 gün’ olarak kabul edilmektedir.

7.9 Sadece “Kurumsal Üye”ler “Mağaza” açabilirler. Tüzel kişilerin Vergi Dairesi ile Vergi Numarası’nı, şahıs şirketlerinin TC Kimlik No ve PAR SAĞLIK tarafından talep edilen diğer bilgileri, sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir.

7.10 “Kurumsal Üye”ler “Kategori” bazında 1 adet “Mağaza” açabilmektedir.  “Mağaza”da tek “Kategori”de ilan verilebilecek olup, farklı “Kategori”de ilan verilmek istenmesi halinde; yeni bir “Mağaza” satın alınmalıdır.

7.11 “Kurumsal Üye”ler sahip oldukları medikal ürünleri, ikinci el medikal ürünleri, işyeri ve işyeri ruhsatlarının satışını veya kiralama işlemlerini Par Sağlık Danışmanları aracılığıyla gerçekleştirebilir.

7.12 “Kurumsal Üye”ler sahip oldukları medikal ürünler, ikinci el medikal ürünler, İşyeri ve işyeri ruhsatlarının satış ve kiralama işlemlerini yapabilmek için, ihtiyaç duydukları personel kriterlerini Par Sağlık Danışmanlarına bildirecektir.

7.13 “Kurumsal Üyeler”in belirlediği kriterlere uygun ve kurumun ihtiyacını karşılayacak nitelikteki, personeller ile Par Sağlık Danışmanları tarafından bir ön görüşme yapılacaktır.

7.14 “Kurumsal Üyelerin” kriterlerine uygun personeller ile yapılan ön görüşme olumlu ise, “Kurumsal Üye”ler, Personel ve PAR SAĞLIK Danışmanları arasında bir konferans yapılacaktır.

7.15 “Kurumsal Üyeler” Personel ve Par Sağlık Danışmanları arasında yapılan Konferans neticesinde, Personel ve Kurumsal Üyeler anlaşırsa PAR SAĞLIK Danışmanları, ilgili personelin  iletişim bilgilerini içeren CV kaydını kuruma bildirir.

7.16 “Kurumsal Üyeler” tarafından uygun bulunan personelin iletişim bilgilerini içeren CV’nin, kurumsal Üyelere açıldığı tarihten itibaren 8 ay içinde personel, ilgili kurumda çalışmaya başlarsa o halde 10 iş günü içinde Kurumsal Üye ve personel tarafından personelin o kurumsal üye  bünyesinde işe başladığı bilgisi www.parsaglik.com sitesi üzerinden sisteme girilmek kaydıyla PAR SAĞLIK’ a bildirilmelidir.

7.17 “Kurumsal Üyeler” tarafından işe başlatılan personelin o kurumsal üye bünyesinde işe başladığı bildirimini en geç 10 iş günü içinde yerine getirmeyen Kurumsal Üye ve personel işbu sözleşme ile, 10 iş günü içinde 15.000,00 TL cezai şartı ödemeyi taahhüt ederler.

7.18 Kurumsal Üyeler tarafından işe başlatılan personelin o kurumsal üye bünyesinde işe başlamasıyla , “Kurumsal Üyeler” danışmanlık ücretini PAR SAĞLIK’a en geç 10 iş günü içinde  ödeyecektir.

9.ÜCRET

9.1 PAR SAĞLIK, “Bireysel Üyeler” ve “Kurumsal üyelerin” sahip olduğu işyeri, işyeri ruhsatı, medikal ürün ve ikinci el medikal ürünlerinin satışı veya kiralanması konusunda SATICI VE ALICIYA aracılık ve komisyonculuk hizmetinde bulunacaktır.

9.2 “Bireysel Üyeler” ve “Kurumsal Üyeler”in sahip olduğu işyerlerinin alım ve satımında yapmış olduğu aracılık ve komisyonculuk hizmeti karşılığında hem alıcı hem de satıcı müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak kaydıyla en düşük %3 – en yüksek %5 tutarında komisyon ve aracılık ücretini PAR SAĞLIK’A ödemeyi peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

9.3 “Bireysel Üyeler” ve “Kurumsal Üyeler”in sahip olduğu işyerlerinin kiralanması hususunda yapmış olduğu aracılık ve komisyonculuk hizmeti karşılığında hem alıcı hem de satıcı bir aylık kira bedeli tutarında komisyon ve aracılık ücretini PAR SAĞLIK’A ödemeyi peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

9.4 “Bireysel Üyeler” ve “Kurumsal Üyeler” in sahip olduğu yeni medikal ürünlerin ve ikinci el medikal ürünlerin satışı ve kiralanması hususunda yapmış olduğu aracılık ve komisyonculuk hizmeti karşılığında sadece Alıcı en düşük – en yüksek tutarında komisyon ve aracılık ücretini PAR SAĞLIK’A ödemeyi peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

9.5 Alıcı veya satıcı tarafından Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde bile PAR SAĞLIK’A komisyon ve danışmanlık ücretlerinin eksiksiz olarak ödeneceğini  alıcı ve satıcı peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

  1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Par Sağlık tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Par Sağlık üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. İhtilaflarda Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Portal Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Portal Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.